บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดดัชนีความร้อน

ด้วยเครื่อง Digital WBGT

บริการตรวจวัด

ตรวจเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

บริการตรวจวัด

ตรวจนับปริมาณฝุ่น

ด้วยเครื่อง Paticle Counter

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่นละอองด้วยระบบตัวเลข

แสดงผลตรวจวัดทันที

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป

Air Quality Monitor [AQM]

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่าง US EPA

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ IAQ

เครื่องวัดระบบตัวเลข 8 พารามิเตอร์

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดก๊าซในปล่องแบบต่อเนื่อง

ด้วย ระบบ CEMS Mobile Unit

บริการตรวจวัด

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ด้วยมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ IEC 17025

บริการตรวจวัด

บริการตรวจวัดเสียงดัง

สอบเทียบเครื่องก่อนการตรวจวัด

บริการตรวจวัด