บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดดัชนีความร้อน

ด้วยเครื่อง Digital WBGT

บริการตรวจวัด

ตรวจเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดปริมาณฝุ่น ในห้อง Clean Room

ด้วยเครื่อง Paticle Counter

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่นละอองด้วยระบบตัวเลข

แสดงผลตรวจวัดทันที

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป

Air Quality Monitor [AQM]

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่าง US EPA

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ IAQ

เครื่องวัดระบบตัวเลข 8 พารามิเตอร์

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดก๊าซในปล่องแบบต่อเนื่อง

ด้วย ระบบ CEMS Mobile Unit

บริการตรวจวัด

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ด้วยมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ IEC 17025

บริการตรวจวัด

บริการตรวจวัดเสียงดัง

สอบเทียบเครื่องก่อนการตรวจวัด

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดควันดำรถยนต์ดีเซล

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดสิ่งปนเปื้อนในดิน

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดพื้นที่อับอากาศ

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม อุตุนิยมวิทยา

Weather Monitor Dyacon.,USA

บริการตรวจวัด

ตรวจวัด VOCs ในปล่อง

VOCs Stack Testing with FTIR EPA Method 320

บริการตรวจวัด