บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ด้วยมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ IEC 17025

รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำทะเล ด้วยมาตรฐาน.  ISO 17025