บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำทะเล ด้วยมาตรฐาน.  ISO 17025