บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน


    วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร ชั้นนำ ที่ทำ งานด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น คุณภาพบริการที่เป็นเลิศ ปัจจุบันเรากำ ลัง ดำ เนินการเพื่อมุ่งสู่ ISO17025 พันธกิจ (Mission) ดำ เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบ ครบวงจร ด้วยความสำ นึกรักษ์สิ่ง แวดล้อม บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำ กัด ประกอบธุรกิจบริการด้าน สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ลักษณะงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. นำ เข้าและจำ หน่าย เครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 2. ให้ บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 3. ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่ง แวดล้อม ให้บริการ CEMS Mobile Unit สำ หรับทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง ระบาย ทดสอบวิเคราะห์พร้อมให้คำ ปรึกษา'วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นที่จะเป็น องค์กรชั้นนำ ที่ทำ งานด้านสิ่งแวดล้อมโดย มุ่งเน้นคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ ปัจจุบันเรา กำ ลังดำ เนินการเพื่อมุ่งสู่ ISO17025 พันธ กิจ (Mission) ดำ เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร ด้วยความสำ นึกรักษ์สิ่ง แวดล้อม บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำ กัด ประกอบธุรกิจบริการด้าน สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ลักษณะงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. นำ เข้าและจำ หน่าย เครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 2. ให้ บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 3. ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่ง แวดล้อม ให้บริการ CEMS Mobile Unit สำ หรับทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง ระบาย ทดสอบวิเคราะห์พร้อมให้คำ ปรึกษา ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 - 40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม
- สามารถวางแผนการตลาดและบริหารจัดการทีมการตลาดได้ดี
- มีความสามารถเจรจาต่อรอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำ การวิจัยและวิเคราะห์ตลาดได้สามารถวางแผนการตลาดได้
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี
- มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจาณาพิเศษ
- สามารถทำ งานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง

2.พนักงานช่างเทคนิค (Service Technical)
- เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
- ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
- ประสบการณ์(ปี) : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ
- อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- มีความรับผิดชอบ
- สามารถออกไปทำ งานต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)
- เพศ : ไม่ระบุ
- อายุ(ปี) : 23 - 35
- ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
- ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป 
- ประกันสังคม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เงินโบนัสตามผลงาน

4.Service Engineer
- เพศ : ชาย
- อายุ(ปี) : 22 - 35
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
- ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
- อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ม่ ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ

5.พนักงานขายเครื่องมือตรวจวัด Technical Sale
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ(ปี) : 26 - 35
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- ประสบการณ์(ปี) :
- อื่นๆ : ไม่ระบุ
- วุฒิการศึกษาด้านการตลาด หรือ ถ้าจบและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์งานขาย...จะพิจารณาพิเศษ
- มีใบขับขี่
- สามารถขับรถยนต์ได้
- สามารถออกต่างจังหวัดได้
- กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถทำ งานภายใต้ภาวะความกดดันได้ แก้ไข ปัญหาได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นได้อย่างดีเยี่ยม 

6.เจ้าหน้าที่รายงานผลตรวจวัดและ มาตรการ
- เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 -ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
- อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.จบสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาสิ่งแวดล้อม
2.สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
3.มีความกระตือรือร้น และความคล่องแคล่ว
4.รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Address

540,540/1 ซ.บางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

Phone

+66 02-802-3577
+66 08161-3766-5

Fax

+66 02-802-3988
+66 02-802-3988

Send Message Us