วิธีการตรวจวัดและมาตราฐาน

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

Method & Standard
Works

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH

Power &
Energy.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Petroleum
Refinery.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Oil & Gas
Industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Automative
Manufacturing.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.