บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Weather Monitor Dyacon.,USA

บริการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา ความเร็วลม-ทิศทางลม

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธิ์ ความดันบรรยากาศ ปริมาณน้ำฝน