บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Weather Monitor Dyacon.,USA

บริการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา ความเร็วลม-ทิศทางลม

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธิ์ ความดันบรรยากาศ ปริมาณน้ำฝน