บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจเชื้อแบคทีเรีย เพื่อประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) 
ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานประเทศสิงค์โปร์