บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจเชื้อแบคทีเรีย เพื่อประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) 
ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานประเทศสิงค์โปร์