บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

สอบเทียบเครื่องก่อนการตรวจวัด

ตรวจวัดระดับความดังของเสียง  Leq ,L max ,L min ,L90 24 hr.
ทำการสอบเทียบเครื่องทุกครั้งก่อน เพื่อความถูกต้องและได้มาตรฐาน