บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

บริการตรวจวัดและทดสอบสอบ

บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH