บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

บริการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq) ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax) ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust) ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย ตรวจความร้อน WBGT ตรวจวัดแสงสว่าง

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH