บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่าง US EPA

ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5 ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง