เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

เครื่องวัดเสียงในบรรยากาศ

Sound level Meter Model M44 Pulsar.,UK

รายละเอียด