เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

เครื่องวัดเสียง NDSM309

Sound Level Meter Model NDSM309

รายละเอียด