เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

เครื่องวัดดัชนีความร้อนระบบดิจิตอล

Digital WBGT Heat Stress Monitor

รายละเอียด