บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Analyzer Station Unit

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับใส่เครื่อง Analyzer สำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม