บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

• โดยใช้เครื่อง Portable VOC tester ระบบ PID

• พร้อมจัดทำรายงานการตรวจวัด