บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์

ตรวจวัดก๊าซไอเสียจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้เครื่องยนต์ก๊าซโซลีนหรือเบนซีน
• สำหรับตรวจวัดก๊าซเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือก๊าซ
• อ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจวัดของกรมขนส่งทางบก
• ตรวจวัดก๊าซ CO,CxHy,CO2,O2,NO อย่างต่อเนื่อง

ตรวจวัดควันดำรถยนต์ดีเซล
• ตรวจวัดควันดำที่ให้ควันดำทั้งหมดไหลผ่านช่องวัดแสง และวัดค่าของแสงที่ทะลุผ่านควันดำ โดยวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละมาตรฐาน
• ตรวจวัดมาตรฐานวิธีใหม่แบบ Opacity ที่ใช้แทนระบบกระดาษกรองของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลอ้างอิงกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษและกรมขนส่งทางบก