บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดก๊าซด้วย Gas Analyser

**แสดงผลตรวจวัดทันที
**ปรับแต่งค่าการเผาไหม้ได้ทันที
**ตรวจสอบประสิทธิภาพของเตาเผา
**พิมพ์ผลตรวจวัดทันที
**รายละเอียดการตรวจวัด
    • O2  : 0-25%
   
• CO  : 0-10000 ppm 
   
• NO  : 0-1000 ppm 
   
• NO2: 0-200 ppm 
    • SO2: 0-2000 ppm 

   • CO2: 0-25% (Calulate)