บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดทดสอบความสั่นสะเทือน

• การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ทำการตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ ( Frequency ) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต  ในช่วงระยะเวลาที่มีการสั่นสะเทือน เช่น การระเบิดหิน  การตอกเสาเข็ม  การทำงานของเครื่องจักร จากรถไฟ และจากรถบรรทุกหรือจากแหล่งอื่นๆ โดยรายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื่องวัด และแสดงผลในคอมพิวเตอร์
• การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนโดยใช้เครื่องรับสัญญาณความสั่นสะเทือนตั้งในตำแหน่งที่เป็นตัวแทนความสั่นสะเทือนในพื้นที่ที่ทำการตรวจวัดได้ใกล้เคียงที่สุด และปรับตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนให้เหมาะสมอยู่ในช่วงของระดับคลื่นความถี่ทีทำการตรวจวัด  ระดับความสั่นสะเทือนจะถูกจัดเก็บบันทึกไว้ในเครื่อง