บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดเสียงในบรรยากาศ

ตรวจวัดเสียงโดยใช้มาตรวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซึ่งเป็นมาตรระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 Type 2  ทำการตรวจวัดระดับเสียงเป็นค่าเฉลี่ย (Leq 1 และ 24 ชั่วโมง ) ตรวจวัดเป็นระดับเสียงสูงสุด ( Lmax ) รายชั่วโมง ตรวจวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ของระดับเสียง ( L5, L10, L50, L90, L95 ) ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง