บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดความร้อนดัชนีความร้อน

• บริการตรวจวัดดัชนีความร้อน  การตรวจวัดทำได้โดยใช้เครื่องวัดแบบกระเปาะเปียก กระเปาะแห้งและโกลบ (Wet Bulb Globe  Thermometer  :  WBGT Heat Stress Monitor ) สำหรับตรวจวัดหาอุณหภูมิ  การแผ่รังสีความร้อน  และประเมินความร้อนโดยใช้ดัชนีความเค้น ( Heat Stress )
• การตรวจวัดดัชนีความร้อนในสถานประกอบการ  เพื่อให้รู้ถึงปริมาณความร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดการการปฏิบัติงานมีผลอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ผลจากสิ่งแวดล้อมและทางกายภาพที่อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ จากสภาพแวดล้อมของการทำงาน  ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันที จึงเกิดการสะสมของความร้อนขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ เช่น อ่อนเพลีย  เป็นลม  มีไข้ขึ้นสูงจัด สมองขาดเลือด  เป็นตะคริว เหนื่อยล้า เป็นต้น  และส่งผลต่อจิตใจด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมของการทำงาน เพื่อให้ทราบระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงานว่ามีมากน้อยเพียงใดจะได้ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูปฏิบัติงานได้