บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการ

บริการตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการ ตรวจวัดระดับเสียงค่าเฉลี่ย (Leq : 5, 10, 30 นาที, 1, 8 ชั่วโมง ) ตรวจเสียงดังสูงสุด ( Lmax ) หรือตรวจวัดความถี่ระดับเสียง ( 1/1 Octave Band Frequency ) ตรวจวัดเส้นระดับเสียง(Noise Contour)
วิธีการตรวจวัดระดับเสียง ใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซึ่งเป็นมาตรระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 Type 2 เหมาะสำหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ขณะตรวจวัดจะมี  Wind Screen  ที่หัว  Microphone  เพื่อป้องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด  โดยตั้งมาตรระดับเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางโดยรอบอย่างน้อย 1 เมตร ค่าที่อ่านได้บันทึกพร้อมโอนถ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป นำข้อมูลมารายผลการตรวจวัด