ได้รับการรับรองการตรวจวัด

แสง เสียง ความร้อน สารเคมี จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ได้รับการรับรองการตรวจวัด แสง เสียง ความร้อน และ การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน