evltesting.com
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
536 ซ.บางแค 7 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพ 10160

Tel. (662) 802-3577-8
Fax (662) 802-3773
 
SS2 GREEN3 GREEN4 GREEN5
 
งานบริการ » ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน » ตรวจวัดความร้อนดัชนีความร้อน

    บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH

wbgt-01 wbgt-02 wbgt-03 wbgt-04 wbgt-05

• บริการตรวจวัดดัชนีความร้อน  การตรวจวัดทำได้โดยใช้เครื่องวัดแบบกระเปาะเปียก กระเปาะแห้งและโกลบ (Wet Bulb Globe  Thermometer  :  WBGT Heat Stress Monitor ) สำหรับตรวจวัดหาอุณหภูมิ  การแผ่รังสีความร้อน  และประเมินความร้อนโดยใช้ดัชนีความเค้น ( Heat Stress )
• การตรวจวัดดัชนีความร้อนในสถานประกอบการ  เพื่อให้รู้ถึงปริมาณความร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือเกิดการการปฏิบัติงานมีผลอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ผลจากสิ่งแวดล้อมและทางกายภาพที่อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ จากสภาพแวดล้อมของการทำงาน  ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันที จึงเกิดการสะสมของความร้อนขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ เช่น อ่อนเพลีย  เป็นลม  มีไข้ขึ้นสูงจัด สมองขาดเลือด  เป็นตะคริว เหนื่อยล้า เป็นต้น  และส่งผลต่อจิตใจด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมของการทำงาน เพื่อให้ทราบระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงานว่ามีมากน้อยเพียงใดจะได้ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูปฏิบัติงานได้


 
  ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ตรวจวัดแสงในสถานประกอบการ
ตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการ
ตรวจวัดความร้อนดัชนีความร้อน
ตรวจวัดฝุ่นในสถานประกอบการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงในบรรยากาศ
ตรวจวัดทดสอบความสั่นสะเทือน
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ตรวจติดตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย
ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย
ตรวจวัดก๊าซและ กลุ่มโลหะหนักในปล่องระบาย
ตรวจวัดก๊าซด้วย Gas Analyser

บริการตรวจวัดและทดสอบสอบ
ตรวจวัดที่อับอากาศ
บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)
ตรวจวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง
ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง


 
 
 
หน้าแรก   |   งานบริการ   |   วิธีการตรวจวัดและมาตรฐาน   |   เครื่องมือตรวจวัด   |   เว็ปที่เกี่ยวข้อง   |   เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อบริษัท   |   web mail

Copyright © 2010, All rights reserved. EnviLab Co.,Ltd.