กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในองค์กร

สร้างจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อให้ทุกคนร่วนกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน